Het onderstaande regelement en voorschriften dienen door ieder lid in acht genomen te worden.


1. Algemeen

In alle trainingsruimten van de vereniging (club) dienen rust en hygiëne in acht genomen te worden.
Het is de leden verboden de geleerde technieken aan derden te demonstreren of ze te misbruiken.
Bij misbruik van Karate binnen of buiten de trainingsruimten (Dojo) volgt een onherroepelijke
royement.


2. Trainingen

De training duren voor de jeugd één uur en bij de senioren anderhalf uur. Bij bijzondere activiteiten zoals; Examens, demonstraties, wedstrijden en speciale trainingen kunnen de trainingen vervallen, ofwel het tijdstip van de trainingen gewijzigd worden.


3. Contributie

De contributie bedraagt voor junioren (kinderen tot 16 jaar) €22.- per maand en voor senioren (vanaf 16 jaar) €28.- per maand.
De maanden Juli en Augustus zijn vrij van contributie. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €8.-. De incasso van de contributie vindt plaats op de 1ste van de maand. Indien incasso van uw rekening niet mogelijk is, wordt op de 15de van de maand een 2de poging gedaan. Hiervoor worden €2.50 administratiekosten berekend. Bij een betalingsachterstand van 1 maand krijgt u maximaal 2 weken extra de tijd om alsnog voor de betaling van de contributiekosten te zorgen. Na 1 ½ maand kan en mag de leraar het clublid de toegang weigeren tot het volgen van de trainingen. Indien het lid bij voortduring niet voldoet aan de betalingsverplichting, volgt royement. Achterstallige contributie blijft na opzegging of royement invorderbaar.


4. Bondgeld

Wij als club zijn aangesloten bij de I.B.F Nederland (Internationale Budo Federatie). 1 keer per jaar wordt men geacht zich in te schrijven bij de bond en een bedrag te voldoen dat door de commissie van de I.B.F. is vastgesteld. Dit bedrag is €28.-. Dit bedrag dient contant te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een schrijven.

5. Opzegging

Opzegging dient minimaal een maand vooraf schriftelijk of per mail te geschieden.

6. Wettelijke aansprakelijkheid

Deelname is op eigen risico. Karateclub Kenryoku Almere kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ontstane schade en/of letsel tijdens de trainingen, wedstrijden, examens ed.